AMDANOM NI

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch yn ymestyn dros yr ardal yn Llambed ac o'i chwmpas yng Ngheredigion.

Sefydlwyd y Gymdeithas ar ddiwedd y 1940au / dechrau'r 1950au pan ymgartrefodd nifer o Bwyliaid yn yr ardal ar ôl y rhyfel. Ac ymhlith y newydd-ddyfodiaid hyn roedd rhai gwenynwyr brwd. Yn y dyddiau cynnar, arferai'r Gymdeithas gynnal ei chyfarfodydd yn hen Ganolfan Gymdeithasol y Pwyliaid yn Llambed. Mae gennym dros 60 aelod ar hyn o bryd, gyda'r aelodaeth yn cynnwys cymysgedd o wenynwyr a chanddynt flynyddoedd o brofiad (y mae rhai ohonynt yn cofio ymuno â'r Gymdeithas yn y 1970au) a rhai ar ddechrau eu taith cadw gwenyn, pob un yn rhannu hynt a helynt eu bywyd fel gwenynwyr.

Ein nod fel Cymdeithas yw rhoi dealltwriaeth o wenyn mêl a chadw gwenyn yn ardal Llambed, trwy gyfrwng hyfforddiant, cefnogaeth a chyngor i'n haelodau ac i aelodau'r cyhoedd hefyd trwy fynychu digwyddiadau lleol, rhoi sgyrsiau i grwpiau lleol a rhoi gwybodaeth ac adnoddau ar ein gwefan.

Mae'r Gymdeithas, sy'n dechrau ym mis Medi bob blwyddyn, yn cynnal cyfarfodydd misol i'r aelodau. O fis Ebrill ymlaen, gall pob aelod fynychu'r sesiynau bob prynhawn dydd Sul yn ein gwenynfa, a dathlwn ddiwedd pob blwyddyn cadw gwenyn lwyddiannus (gobeithio!) gyda'n cinio Nadolig blynyddol.

Anelwn hefyd at annog gwenynwyr newydd a phrofiadol i ymuno â'r Gymdeithas a manteisio ar y buddiannau niferus y mae'r aelodaeth yn arwain atynt. I'r perwyl hwn, cynhaliwn ein Diwrnod Blasu yn mis Ebrill ac dechreuwn ein Gwrs Dechreuwyr blynyddol o fis Ebrill ymlaen bob blwyddyn.

Cynigir cymorth i aelodau a chanddynt ddiddordeb mewn hyfforddiant pellach wrth baratoi ar gyfer y dystysgrif sylfaenol mewn cadw gwenyn a'r arholiadau theori ac ymarferol modiwlar a weinyddir gan Gymdeithas Gwenynwyr Cymru.

Mae Cymdeithas Gwenynwyr Llambed a'r Cylch yn gysylltiedig â Chymdeithas Gwenynwyr Cymru. Ewch i'w gwefan i weld cymdeithasau gwenynwyr eraill ledled Cymru.

 

© 2023 by Wildlife Photography. Proudly created with Wix.com